Lu Pazienti 'Mpazienti (Originale)

Dottori, ‘nfermieri, chirughi e barillieri
tutti pronti e priparati, a disposizioni,
e lu pazienti faci “non è nienti, è nna scorciatura”
e quiddi mancu pi nnu cazzu hanna sta a cuntrullari.
Nci ticunu “stia tranquillu ca'nci stamu nui cu lei,
no' si preoccupi ieri è vinutu unu senza la capu
e amu riusciti chianu chianu puru cu la ncuddamu,
pircè simu schiavi allu seviziu ti lu malutu”.

Ma eccu tuttu quantu è solamenti nnu suennu
- aggiu cangiatu canali -
e di dottori tutti bravi e a mia disposizioni
sontu solo quiddi fausi ‘ntra lla televisioni.

* Pazienti ‘mpazienti ti considerazioni
critunu e poi chiangunu la loru condizioni,
pazienti ‘mpazienti ca perdunu la capu
pircé l'umanità scumpari quandu stai malatu.

Nci stannu certu puru l'iccizioni filici,
ma la recula - qual eti? - è ccu lli viti ‘ndicisi,
no' dannu nnu sorrisu, no parlamu ti spiranza,
fingunu li urgenzi solu pi cangiari stanza.
Ci nci chieti nienti hannu sempri da fari,
puru l'impiegatu cchiu fiaccu cretu nna scrivania,
ma dda penna no' llu sai ci ti l'è ccattata?
dda penna nollu sai ci lìè paiata…
Ci poi è nnu primariu a tini mali ti capu
o Lilly, la mugghieri, s'ava siliconari
non è bbona cchiu l'aspirina e pi edda nnu mazziatoni
ca nn'aereo è sempri prontu, a tutti li ori!

Io sacciu ti feriti ca sta spettunu ‘ncora
nn'ambulanza ti mmerda, cu lli pò ssalvari,
sta spettunu in silenziu
sta chiangunu davveru
sta spettunu chiangendu
‘ntra nnu friddu cimiteru. (*)

Il Paziente Impaziente (Traduzione)

Dottori, infermieri, chirurghi e barellieri,
tutti pronti e prepararati, a disposizione,
E il paziente fa “non è niente, è solo un graffio”
E quelli non ne vogliono sapere, devono controllare.
Gli dicono “stia tranquillo che ci siamo noi per lei,
Non si preoccupi ieri è venuto uno senza la testa
E siamo riusciti piano piano pure a reincollarla,
perché siamo schiavi al servizio del malato”.

Ma ecco tutto quanto è solamente un sogno
-ho cambiato canale-
E quei dottori tutti bravi e a mia disposizione
Sono solo quelli finti nella televisione.

* Pazienti impazienti di considerazione
Gridano e poi piangono la loro condizione
Pazienti impazienti che perdono la testa,
Perché l’umanità scompare quando sei malato?

Ci sono certo anche le eccezioni felici,
Ma la regola -qual è?- è vederli indecisi,
Non danno un sorriso, non parliamo di speranza,
Inventano le urgenze solo per cambiare stanza,
Se gli chiedi niente hanno sempre da fare,
Anche il più inutile degli impiegati dietro una scrivania,
ma quella penna non sai chi te l’ha comprata,
Quella penna non lo sai chi l’ha pagata….
Se poi è un primario ad avere mal di testa
O Lilly, la moglie, deve siliconarsi,
Non basta più un’aspirina e per lei un paio di schiaffi,
Che un aereo è sempre pronto, a tutte le ore.

Io so di feriti che aspettano ancora
Una ambulanza di merda che li possa salvare,
Aspettano in silenzio, piangendo per davvero,
Aspettano piangendo in un freddo cimitero. (*)